مواد آلي

admin 30 می 2014 مقالات , 1,799

مواد آلي
امروزه به موادي مواد آلي مي‌گويند كه از دو عنصر كربن وهيدروژن تشكيل شده باشد. ساختار بسياري از مواد آلي از چهار وجهي مشتق مي‌شود. فراواني آنها به اين دليل است كه در مواد آلي ساده، بيشترين ظرفيت كربن و همچون بيشتر عناصر ديگري (به استثناي هيدروژن) كه معمولاً به كربن پيوند مي‌شوند، چهار است.

 

هيدروكربن هاي ساده
تركيباتي هستند كه فقط از H , C درست شده‌اند و به همين دليل ، هيدروكربن شده‌اند. آنها با فرمول كلي CxHy نمايش مي‌دهند. بسته به اينكه y , x چه اعدادي باشند، هيدروكربنهاي گوناگون يافت مي‌شوند.
بنزن
پارا زايلن
آلكيل بنزن خطي
متا زايلن
ارتو زايلن
آروماتيك
استايرن
نرمال پنتان
رافينيت
نفت كوره
نفتاي طبيعي
بنزين
اتيلن
پروپيلن
گاز طبيعي مايع
متان
نفتالين
اتيلن دي كلرايد
۱و۳ بوتادين
استيلن
نفت سفيد
نفت گاز
جي تي ال
تولوئن
پروپان
اتان
بوتان
قير
حلال هاي سيكلو پارافيني
نرمال هگزان
نرمال هپتان
وينيل كلرايد

هيدروكربن هاي نيتروژن دار
تركيباتي هستند كه از N , H , C درست شده‌اند و با فرمول كلي CxHyNt نشان داده مي‌شوند.
اوره
ملامين
هيدروكربن هاي اكسيژن دار
تركيباتي هستند كه از O , H , C درست شده اند و با فرمول كلي CxHyOz نشان داده مي‌شوند.
فورفورال
هيدروكسي متان
تري اتيلن گلايكول
اتيلن گلايكول
متيل اتيل كتون
متيل تترا بوتيل اتر
فنل
گليسرين
ايزوبوتانول
اتيل هگزانول
نرمال بوتانول
وينيل استات
اتانول

هيدروكربن هاي اكسيژن و نيتروژن دار
تركيباتي هستند كه علاوه بر H ، C ، اكسيژن و نيتروژن نيز دارند و با فرمول كلي CxHyOzNt نمايش داده مي‌شوند.
تري اتانول آمين
مونواتانول آمين
دي اتانول آمين
دي اتانول آمين
ايزونات

دیدگاه کاربران