مواد معدني

admin 30 می 2014 مقالات , 1,433

مواد معدني
تركيبات معدني تركيباتي هستند كه شامل هر دو عناصر كربن و هيدروژن نباشد. به عبارت ديگر تركيباتي كه آلي نباشند در گروه تركيبات معدني دسته بندي مي شوند. شيمي معدني شاخه بزرگي از علم شيمي است كه بطور كلي شامل بررسي، تحليل و تفسير نظريه‌هاي خواص و واكنشهاي تمام عناصر و تركيبات آنها بجز هيدروكربن ها و اغلب مشتقات آنها است.

 

اسيد
بر اساس تعريف ، برونشتد – لوري ، اسيد ماده اي است كه يك پروتون به باز مي‌دهد. طبق تعريف لوييس ، اسيد ماده‌اي است كه بتواند با پذيرش يك زوج الكترون از باز ، يك پيوند كوولانسي تشكيل دهد. در نظريه لوييس به مفهوم زوج الكترون و تشكيل پيوند كووالانسي تاكيد مي‌شود.
اسيد كلريدريك
اسيد استيك
اسيد استيك
اسيد ترفتاليك
اسيد فسفريك
اسيد سولفوريك
سيليكاژل

عناصر
عنصر ماده‌اي است كه به مواد خالص ساده‌تر از خود تجزيه نمي‌شود.
سولفور
كلر
آرگون
سيليكاژل
اكسيژن مايع
منگنز
اكسيژن
نيتروژن
فسفر
نمك ها
نمك از كاتيون هاي مثبت و آنيون هاي منفي تشكيل شده، به طوري كه نمك نهايي خنثي بوده و هيچ گونه بار مثبت يا منفي نداشته باشد.
نيترات آمونيوم
سولفات آمونيوم
جوش شيرين
سود سوز آور
سديم پيروسولفايت
جوهر نمك
هيپو كلريت سديم

باز
در شيمي، يك باز رايج‌ترين برداشت از مادّه‌اي محلول است كه مي‌تواند پروتون‌ها را بپذيرد. از باز بيشتر به‌عنوان يك قليايي نام مي‌برند (تنها اگر يون‌هاي OH− در آن باشد). اين موضوع به نظريهٔ برانستد-لوري در مورد اسيدها و بازها اشاره دارد. در تعريف ديگر، باز به هر تركيب شيميايي گفته مي‌شود كه وقتي در آب حل شد، به آن pH بيشتر از ۷٫۰ بدهد. سديم هيدروكسيد و آمونياك نمونه‌هايي از بازهاي ساده هستند.
بازها را مي‌توان متضادّ شيميايي اسيدها دانست. واكنش بين يك باز و يك اسيد را خنثي‌سازي مي‌گويند. بازها و اسيدها با هم متضادّ هستند ؛ چون اسيدها، غلظت يون هيدرونيوم (H3O+) را در آب افزايش مي‌دهند و بازها غلظت اين ماده را كاهش مي‌دهند. بازها با اسيدها واكنش مي‌دهند تا آب و نمك (يا محلول‌هاي آن‌ها) را توليد كنند.
در مفهوم آرنيوسي ، تركيبي است كه در آب تفكيك شده ، يون -OH بوجود مي‌آورد
آمونياك
هيپو كلريت سديم