MSDS چیست

admin 30 می 2014 مقالات , 1,817

برگه های اطلاعات ایمنی اطلاعات مفیدی را فراهم می‌کند تهيه MSDS براي همه مواد شيميايي خطرناك موجود در آزمايشگاه برای استفاده تمام افرادی که با اين مواد سر وكار دارند الزامی می‌باشد. در صورت لزوم اطلاعات اين مواد بايد به روز شود.
برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) اطلاعات پایه در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم می‌کند همچنین دارای اطلاعاتی پیرامون خصوصیات، پتانسیل آسیب‌زایی مواد، نحوه استفاده ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری می‌باشد.

 

به طور كلي يك MSDS حاوي اطلاعات گوناگوني مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از:

 1. هويت ماده شيميايي
 2. تركيب يا اطلاعات مربوط به اجزاء سازندة آن
 3. آشنايي با خطرات احتمالي
 4. قدامات اوليه اورژانسي
 5. اقدامات اوليه در مواجهه با حريق
 6. اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي
 7. شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري
 8. روشهاي مهاركردن سرايت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شيميايي
 9. خواص فيزيكي و شيميايي
 10. پايداري و واكنش پذيري
 11. اطلاعات سميت ماده شيميايي
 12. اطلاعات اكولوژيكي
 13. اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن
 14. اطلاعات لازم در مورد جابجا كردن آن