مواد پليمري

admin ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ Paint and Resin , 417
مواد پليمري پليمر يا بسپار ، مولكول بسيار بزرگي است كه از بهم پيوستن مولكولهاي كوچك كه مونومر يا تكپار ناميده مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. پليمرها بطور عمده شامل عناصر كربن ، هيدروژن ، گوگرد ، فسفر و …هستند و با تغيير اندازه مولكول ويژگيهاي پليمر هم تغيير مي‌كند. نقطه ذوب ، استحكام و خصوصيات فيزيكي ديگر پليمر ، تابع اندازه و ابعاد مولكول (طول زنجير) مي‌باشد.   ترموپلاستيك به پليمرهايي گفته مي‌شود كه با افزايش دما بدون تغيير شيميايي ذوب...